Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


TOTO JE DEMOVERZE APLIKACE "Zápisy do MŠ ZÁKLAD".
NÁSLEDUJÍCÍ TEXTY JSOU VZOROVÉ.
NEVKLÁDEJTE PROSÍM OSOBNÍ ÚDAJE SKUTEČNÝCH OSOB!


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li dále stanoveno jinak.

Ředitel MŠ ………. stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu ………..

Při přijímání dětí do MŠ ………. od 1. 9. 2021 bude postupováno dle následujících kritérií v pořadí tak, jak jsou tato kritéria stanovena:

 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle  § 34 odst. 4 školského zákona, mající trvalý pobyt v ………., přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
  30 bodů
   
 2. Děti, které před začátkem školního roku (nejpozději do 31. 8. 2021) dosáhnou  čtvrtého roku věku, dle §34 odst.3 školského zákona, s trvalým pobytem v ………., přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
  20 bodů
   
 3. Děti, které před začátkem školního roku (nejpozději do 31. 8. 2021) dosáhnou třetího roku věku, s trvalým pobytem v ………., přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
  10 bodů
   
 4. Děti mladší tří let, s trvalým bydlištěm v ………., přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
  5 bodů
   
 5. MŠ nebo ZŠ bude navštěvovat ve školním roce 2021/2022 starší sourozenec přijímaného dítěte.
  3 body
   
 6. Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
  1 bod


V ………. dne  ……….

……….
ředitel školy

izapis.cz © 2024